Minecraft Servers

1/1000

VenomMC

Venom 1.7.x-1.13.x United States 5 0 Minecraft
15/1000

Punchcraft

United States 3 0 Minecraft
1/50

Mouse House

1.10.2 United States 0 0 Custom
1/691

crunchyplanet

Spigot 1.13.2 United States 0 0 Minecraft
0/100

TepathicMC

Spigot 1.12.2 United States 0 0 Minecraft
Paper 1.13.2 United States 1026 0 Custom
1/1000

🔥SpaceCraft 🔥

BungeeCord 1.8.x-1.13.x United States 513 0 Custom
Spigot 1.8.8 United States 310 0 Custom
0/100

Captain's Craft

Paper 1.13.2 United States 122 0 Custom
0/30

Saber Network

PaperSpigot 1.8.8 United States 109 0 Custom